صفت های مطلق و صفت های مفرط

extreme adjectives and absolute adjectives

صفت های مفرط (extreme adjectives)

صفت های مفرط چی هستند؟

صفتهایی هستند که آخرین حد یک ویژگی رو بیان میکنند. مثل وقتی که خیلی گرسنه هستیم، میگوییم:”دارم از گشنگی میمیرم!” یا وقتی یک فیلمی جذاب نبوده، میگوییم:”واقعاً افتضاح بود!” یا وقتی هوا خیلی گرم است میگوییم:”جهنم شده!”

به این صفتها، صفتهای غیر قابل درجه بندی هم میگویند. دلیلش هم واضح است؛ چون خودشان به حد نهایی رسیده اند، دیگر بیشتر یا کمتر از آنها چیزی نیست؛ مثلاً میشود بگوییم:” خیلی دارم از گشنگی میمیرم؟!!” نه! ولی میتوانیم بگوییم:”خیلی گرسنه هستم!”، “خیلی خسته هستم!” یا “خیلی قشنگ بود!” به این مدل صفتها که قابل درجه بندی هستند، یعنی میتوانیم کم و زیادشان کنیم، صفتهای قابل درجه بندی میگویند. همان صفتهای عادی (regular adjectives) که همه ما آنها را یاد داریم و بیشتر مواقع از آنها استفاده میکنیم.

در حقیقت صفتهای مفرط را به جای “خیلی + صفتهای عادی” بکار میبریم (خیلی سرد، خیلی عصبانی، خیلی شلوغ، و …). یعنی به جای very cold میگوییم freezing؛ به جای so angry میگوییم furious و …

خب حالا برویم سراغ چند تا مثال:

صفتهای مفرط

ویژگی های خاص صفت های مفرط

 

 • صفت برتر و برترین ندارند! (No comparative and superlative)

برای صفت های عادی میتوانیم از صفت برتر و برترین داشته باشیم ولی برای صفت های مفرط نه. باز هم دلیلش این است که به حد نهایی رسیده اند و قابل مقایسه نیستند. مثال:

 • Mashhad is a cold city
 • Esfahan is colder than Mashhad. (comparative)
 • Tabriz is the coldest city among the three cities. (superlative)

مقایسه کنید با:

 • Esfahan in more freezing.
 • Tabriz is the most freezing among the three cities.
 • از قیدهای تشدید کننده متفاوتی برای آنها استفاده میشود.

برای صفتهای عادی، از این قیدها استفاده میکنیم:

 • a little, a bit, slightly, fairly, rather
 • very, extremely, immensely, intensely, hugely

 

 • I’m rather hungry. / I’m very hungry.
 • This room is a bit dirty. / This room is extremely dirty.
 • We’re a little tired. / We’re immensely tired.

اما برای صفتها مفرط نباید از این قیدها استفاده کرد.

 • I’m rather starving. I’m extremely starving.

به جای آنها میتوان از قیدهای دیگری برای تاکید بر این صفت ها استفاده کرد.

 • absolutely
 • completely
 • utterly

 

 • I’m absolutely furious.
 • We’re completely exhausted.
 • The movie was utterly terrifying.

نکته: از pretty و really برای همه صفتها میتوانید استفاده کنید، هم عادی هم مفرط.

 • This room is pretty dirty. (regular)
 • This room is pretty filthy. (extreme)
 • The party is really crowded. (regular)
 • The party is really packed. (extreme)

صفتهای مطلق

 

یک نوع از صفتهای مفرط، صفتهای مطلق نامیده میشوند. دلیلش هم این است که این صفتها یا هستند یا نیستند. مثلاً آدمها یا زنده اند یا مرده. نمیشوند یکم مرده باشند یکم زنده باشند! یا یک نفر مرده تر از یک نفر دیگر باشد! یک نفر دیگر از همه مرده تر باشد! پس یا زنده اند یا مرده. یا این یا آن. حالت سومی ندارد. در این صورت حالت برتر و برترین هم ندارند چون قابل مقایسه نیستند.

چند تا از این نوع صفت را در زیر مثال زدم. اما این نکته را هم بدانید که همیشه معنی آن صفت مشخص نمیکند که آیا جزو صفتهای عادی است یا مطلق. مثلاً در لیست زیر صفتهای خالی و پر (full and empty) آمده است. ممکن است بگویید که یک ظرف پرتر از یک ظرف دیگر است. درست است. اما بحث ما روی این است که آیا داخل ظرف چیزی هست یا نه؟ نمیشود هم چیزی داخل ظرف باشد هم نباشد. بهرحال یا خالی است یا چیزی داخل آن است. full و empty هم با همین کاربرد صفت مطلق در نظر گرفته میشوند. در هر صورت بهتر است که این صفتها را حفظ کنید و خیلی وارد بحث های فلسفی “بودن یا نبودن، مساله این است” نشوید.

صفتهای مطلق

صفتهای مطلق

حالا خودتان را بسنجید و ببینید که در کدام قسمتها نیاز به تمرین بیشتر دارید.

Adverbs with Extreme Adjectives

تست قیدهای مورد استفاده با صفتهای مفرط

Leave A Reply

Your email address will not be published.

یک × 4 =